PDF Ispis E-mail

Putovanje predstavlja jednu od najstarijih formi i oblika traženja istine, ljudske potrebe i cilja njegova života. Putovanje je škola, učenje, cilj i potvrda osobenosti ljudske vrste. U najstarije oblike putovanja spada vjersko putovanje, putovanje u ime Boga, više sile ili nekih drugih oblika iz sfere metafizike. I na ovim prostorima i u ovo vrijeme postoje i djeluju društva, udruženja, asocijacije i agencije koje se bave organizovanim, svrsishodnim, rekreativnim, sportskim, avanturističkim i različitim drugim vrstama putovanja.

 Asocijaciju „Zul Hulejfa“ iz Novog Sarajeva je osnovala grupa hadžija koja želi afirmaciju vjerskih putovanja, a posebno tradicionalnih koja pripadaju biću muslimanskog naroda.

Asocijacija „Zul Hulejfa“ – Novo Sarajevo u potpunosti priznaje i prihvata ekskluzivno pravo Islamske zajednice u BiH za organizaciju i izvršavanje 5. islamske dužnosti – Hadždža, i svojim djelovanjem neće ugrožavati spomenuto pravo Islamske zajednice u BiH ili na bilo koji drugi način preuzimati prava i nadležnosti Islamske zajednice u BiH.

Jezgru i pokretačku snagu asocijacije čini grupa mladih, obrazovanih hadžija, koji često putuju po svijetu i koriste se suvremenim tehnologijama.

Naš zadatak je da širimo lijepe habere o hadžu i da razbijajamo bošnjačku dogmu o tome kako na hadž ne treba ići dok si mlad već tek kada ostariš.

Ova otrcana floskula sa kojom smo se svi mi „mlade hadžije“ sreli je najvjerojatnije plasirana u vrijeme komunističkog režima kako bi se oslabila snaga muslimanske populacije u tadašnjoj SFRJ, ali ta dogma ni do danas nije iskorijenjena, međutim da je pogrešna možemo shvatiti ako sebi postavimo pitanje „Koliko su godina mogle imati bosanske hadžije koje su iz ovih basanskih gudura odlazile na hadž prije jednog, dva ili tri vijeka“. Koliko godina su mogle imati hadžije koje su na konjima kretale sa Alifakovca, prelazeći Drinu, pa preko Soluna, Sredozemnog mora, Egipta i Crvenog mora stizali do najljepšeg i najsvetijeg mjesta na svijetu Harema Časne Mekke a onda se nakon obavljenog hadža vračali istim putem kući gdje su stizali nakon više od godinu dana odsustvovanja. Odgovor je jasan. Morali su biti u najboljoj snazi i godinama da bi podnijeli tako težak put.

ORGANIZACIONA STRUKTURA Asocijacije „Zul Hulejfa“ – Novo Sarajevo:

Na skupštini održanoj 10.09.2013. godine u prostorijam MZ Čenić Vila 2 - Općina Novo Sarajevo za predsjednika i potpredsjednika asocijacije su izabrani:

1.                      hadži Đevad Koldžo, predsjednik Udruženja i

2.                      hadži Samih Selimbegović, potpredsjednik Udruženja

Za predsjednika i potpredsjednika Skupštine Asocijacije “ZUL HULEJFA” - Novo Sarajevo  izabrani su:

1.                      hadži Nurko Čaušević, predsjednik Skupštine,

2.                      hadži Ilhan Hadžimejlić, prvi potpredsjednik Skupštine,

3.                      hadži Seid Čengić, drugi potpredsjednik Skupštine

Za članove Upravnog odbora  asocijacije  “ZUL HULEJFA” - Novo Sarajevo izabrani su :

1.       hadži Tarik Omerhodžić, - predsjednik UO

2.       hadži Sabahudin Čehajić ,

3.       hadži Elvir Kurić,

4.       hadži Đevad Koldžo,  - po funkciji

5.       hadži Samih Selimbegović, - po funkciji

 ENGLISH

Traveling is one of the oldest forms and shapes of searching for truth, human needs and purpose of his life. Traveling is a school, learning, and of the confirmation of the individualities of human kind. The oldest forms of traveling are religious one, a journeys in the name of God, force majeur or other forms in the spheres of metaphysics. In these areas and in this time there are companies, societies, associations and agencies existing, which deal with organized, appropriate, recreational, sports, adventure, and other various types of travel arrangement.
The Association "Dhul Hulayfah" - Novo Sarajevo was founded by a group of pilgrims who plead for affirmation of religious journeys, and especially traditional one which belongs to the being of Muslim nations.

Association "
Dhul Hulayfah" - Novo Sarajevo fully recognizes and accepts the exclusive right of the Islamic Community in B&H for the organization and execution of 5th Islamic duty - Hajj, and by its own activity will not endanger previously mentioned right of the Islamic Community in B&H or in any other way to retrieve the rights and authority of the Islamic Community in B&H.

The core and leading force of the Association is a group of young, well educated pilgrims, who oftenly travel around the world and uses the modern technologies.

Our task (mission) is to expand the beautiful information about Hajj and break the prejudices/dogmas that pilgrim must be old to perform  Hajj.

This empty phrase, with which all of us "young pilgrims" faced,  was most likely placed at the time of the communist regime to weaken the strength of Muslim population in former Yugoslavia, but even until today, this dogma has not been out rooted. However, to realize that it is wrong one, we can understand if we ask ourselves a question "How many years could have Bosnian pilgrims who resigned to Makkah from these Balkan areas, before one, two or three Ages." How many years could have a pilgrims, who ranged from Sarajevo on horses, cross the Drina River, and over Thessaloniki, the Mediterranean Sea, Egypt and the Red Sea and came to holiest and the most beautiful place in the world harem of Venerable Makkah, and then, after performing the Hajj, took a same route back home, after more than a year of absence. The answer is simple and clear. They must have been in the best strength and condition in order to successfully complete this very difficult travel. 


  Organizational Structure
Association "Dhul Hulayfah" - Novo Sarajevo:

  At the Founding Assembly held on 10.09.2013. The hall of Municipality Novo Sarajevo (MZ Cengic Vila)  for President and Vice-President Association were elected:

1. Hajji Ðevad Koldžo, president of the Association and

2. Hajji Samih Selimbegović, Vice President of the Association

For President and Vice-Presidents of Assembly of the Association "
Dhul Hulayfah" - Novo Sarajevo, were elected:

1. Hajji Nurko Causevic, President of the Assembly,

2. Hajji Ilhan Hadžimejlić, first vice-president of the Assembly,

3. Hajji Seid Čengić, second vice-president of the Assembly

For members of the Managing Board of Association "
Dhul Hulayfah" - Novo Sarajevo were elected:

    1. Hajji Tarik Omerhodžić, - President of the Managing Board
    2. Hajji Sabahudin Čehajić,
    3. Hajji Elvir Kurić,
    4. Hajji Ðevad Koldžo - by function
    5. Hajji Samih Selimbegović - by function

 

Ajeti o Hadždžu

"Hodočastiti Hram dužan je, Allaha radi, svaki onaj koji je u mogućnosti; a onaj koji neće da vjeruje – pa, zaista, Allah nije ovisan ni o kome."    (Ali 'Imran, 97)

“...i oglasi ljudima hadž! – dolaziće ti pješke i na kamilama iznurenim; dolaziće iz mjesta dalekih.” (El-Hadždž, 27)

Naša misija

Naš zadatak je da širimo lijepe habere o hadžu i da razbijamo bošnjačku "dogmu" o tome kako na hadž ne treba ići dok si mlad već tek kada ostariš.